Daire satışı

 BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

 

 

İlçemiz Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait

 

20.000.-TL. peşinatlı  ve  567,00.-TL.’den  başlayan  taksitlerle  180 Ay vadeli

3+1  Odalı  15 Adet sıfır dairenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci

maddesine göre açık teklif usulü ihale suretiyle satışları yapılacaktır.

İhale  27 Aralık 2019 Cuma günü saat 14:00’de Belediye hizmet binasında ve

Belediye Encümeni huzurunda daire sıra numarasına göre yapılacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerin  27 Aralık 2019 Cuma günü saat 12:00’ye kadar geçici

teminatlarını yatırıp istenen belgelerle birlikte şahsen müracaat etmeleri   gerekmektedir.

Bu hususta  vatandaşlarımız  mesai içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne

gelerek ayrıntılı bilgi  alabilecektir.

 

İlgililere ilanen duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

KÜTAHYA İLİ PAZARLAR BELEDİYESİNE AİT

 

3+1 ODALI  15 ADET SIFIR DAİRENİN SATIŞLARI YAPILACAKTIR

 

 

 

        1- Pazarlar Belediyesine ait  İlçemiz Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde yer alan ve aşağıda  sıra numarası, parsel numarası, kat numarası, daire numarası, oda sayısı, cephesi,  muhammen bedeli ve geçici teminatları belirtilen dairelerin  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci  maddesine göre açık artırma usulü ihale suretiyle satışları yapılacaktır.

 

 

 

 

SIRA NO

 

 

PARSEL NO

 

 

KAT NO

 

 

DAİRE NO

 

 

ODA SAYISI

 

 

CEPHESİ

 

MUHAMMEN BEDELİ (TL)

(KDV Hariç)

 

 

 

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

 

 

1

 

5978

 

Zemin

 

1

 

3+1

 

Güneybatı

 

132.799,60.-

 

3.985,00

 

 

2

 

5978

 

Zemin

 

2

 

3+1

 

Kuzeybatı

 

122.068,60.-

 

3.665,00

 

 

3

 

5978

 

Zemin

 

3

 

3+1

 

Kuzeydoğu

 

124.453,15.-

 

3.735,00

 

 

4

 

5978

 

1.Kat

 

4

 

3+1

 

Güneydoğu

 

142.934,20.-

 

4.290,00

 

 

5

 

5978

 

1.Kat

 

5

 

3+1

 

Güneybatı

 

140.549,65.-

 

4.220,00

 

 

6

 

5978

 

1.Kat

 

6

 

3+1

 

Kuzeybatı

 

129.818,65.-

 

3.895,00

 

 

7

 

 

5978

 

1.Kat

 

7

 

3+1

 

Kuzeydoğu

 

132.203,20.-

 

3.970,00

 

 

8

 

5978

 

2.Kat

 

8

 

3+1

 

Güneydoğu

 

148.299,70.-

 

4.450,00

 

 

9

 

5978

 

2.Kat

 

9

 

3+1

 

Güneybatı

 

144.526,78.-

 

4.340,00

 

 

10

 

5978

 

2.Kat

 

10

 

3+1

 

Kuzeybatı

 

135.184,15.-

 

4.060,00

 

 

11

 

5978

 

2.Kat

 

11

 

3+1

 

Kuzeydoğu

 

137.568,70.-

 

4.130,00

 

 

12

 

5978

 

3.Kat

 

12

 

3+1

 

Güneydoğu

 

145.318,75.-

 

4.360,00

 

 

13

 

5978

 

3.Kat

 

13

 

3+1

 

Güneybatı

 

142.934,20.-

 

4.290,00

 

 

14

 

5978

 

3.Kat

 

14

 

3+1

 

Kuzeybatı

 

132.203,20.-

 

3.970,00

 

 

15

 

5978

 

3.Kat

 

15

 

3+1

 

Kuzeydoğu

 

134.587,75.-

 

4.040,00

 

 

 

  

 

 

        2- İhalesi 27/12/2019 Cuma günü saat 14:00’de Belediye idari hizmet binasında ve Belediye Encümeni huzurunda daire sıra numarasına göre yapılacaktır.

 

        3-  İstekliler Belediyemiz Tahsildarlığına yatırılacak 50,00.-TL. (ElliTürklirası) mukabilinde ihale idari şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

        4- İhaleye katılacak gerçek, tüzel ve ortak girişimcilerin  en geç  27/12/2019 Cuma  günü saat 12:00’ye kadar  ihaleye katılmaya ilişkin dilekçeyle birlikte aşağıda istenen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

         

  1. a) Nüfus cüzdanının fotokopisi ile Türkiye’de  yasal tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonunu.

 

  1. b) İhaleye katılmak isteyen tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzelkişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tescil belgesi ve ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren  noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini.

 

  1. c) İhaleye katılmak isteyen ortak girişimcilerin (Gerçek veya Tüzel) yukarıda belirtilen belgelerin yanında noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ve ortaklık yetki belgesi.

 

  1. d) Vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi.

 

  1. e) Belediyemize borcu bulunmadığına ilişkin Belediyemiz Tahsildarlığından alınacak borcu yoktur yazısını.

 

  1. f) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzu.

 

      5- Telgraf, faks ve  posta ile yapılacak başvurular  kabul edilmeyecektir.

 

6-  Belediye Encümeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 28 inci maddesine göre uygun bedeli tespit etmekte ve 29 uncu maddesine göre de  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İlanen olunur.