Projelerimiz

Planlanmış Projeler

 • Kentsel Dönüşüm Projesi
 • Park projeleri
 • Şehir girişi ve çevre düzenlenmesi  projesi
 • Dere Islah projesi
 • Şehir içi cadde ve Bulvarların düzenlenme projesi
 • Her mahalleye çocuk oyun parkı projesi
 • Doğalgaz projesi
 • Atık Su arıtma projesi
 • Şehir içi otobüs durakları projesi
 • Üç oluk piknik alanı projesi
 • Gölet Çevre düzenleme projesi
 • 75. Yıl Üçoluk mesire alanı projesi
 • Meydan Projesi

Kentsel Dönüşüm Projelemiz

Kensel Dönüşüm Projesi Hakkında

İlçemiz Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde; 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında, 05.05.2013 tarih ve 28638 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2013/4602 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 9.8 Ha alan “Riskli Alan” ilan edilmiştir

İlçemiz Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi sınırları içinde kalan ve 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen 14 hektarlık alanın durumu ve üzerindeki sağlıksız yapılaşmadan kaynaklanan risklerden arındırılarak, alanda potansiyeli bulunan her türlü dinamiğin işlevsel olarak ortaya çıkarıldığı, altyapısı tamamlanmış, gerekli sosyal donatısı bulunan sağlıklı, güvenli yaşam alanının oluşturulması, sürdürülebilirliğinin sağlanması, çıkabilecek sorunların minimize edilmesi, kısa sürede hayata geçirilebilmesi amacıyla belirlenecek yol haritalarının elde edilmesi ile uygulama aşamasında yapılacak iş ve işlemlerin tanımlanması, projenin amacını ortaya koymaktadır.

Riskli Alan Projesi, kentsel sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlayan vizyonlardan, kavramlardan biridir. Kentin tamamında veya bir kısmında meydana gelen alt ve üst yapı imkânlarının yetersizliği, sosyo-ekonomik yapı da bozulma, çevre sorunları,doğal afet riskleri, yaşam alanlarını oluşturan yapıların fiziksel yetersizlikleri, ekonomik ömürlerini doldurmuş olması, can ve mal kaybına sebebiyet verecek boyuta ulaşması vb. nedenlerle ortaya çıkan sorunlar, Riskli Alanların Dönüştürülmesi Projeleri ile giderilebilir.

 

Amaç

Mevcut durum analizi sonucunda elde edilen veriler ve ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak “Eylem Planı”, “İmar Planı” ve “Kentsel Tasarım Projeleri” ile;                  

 • Alanın altyapısı ve sosyal donatısı tamamlanmış, sağlıklı, güvenilir kentsel yaşam alanına dönüştürülmesi,
 • Alanda yapılacak uygulamalara ilişkin yöntem ve metotların belirlenmesi,
 • Alan içerisinde güvenlik açısından sıkıntı yaratan, afet riski taşıyan, herhangi bir mühendislik hizmeti almadan yapılaşmış, ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların bertaraf edilmesine yönelik tespitlerin yapılması,
 • Sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir yaşam çevrelerinin oluşması için risk azaltıcı önlemlerin alınması,
 • Yer bilimsel (jeolojik-jeoteknik) etütlerin plana entegrasyonu,
 • Hak sahiplerinin alanda yeniden ikametinin sağlanmasının temel ilke olarak ele alınması, ancak alandaki nüfusun yapılacak uygulamalar esnasında transfer edilmesine ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere, Pazarlar İlçesi sınırlarında bulunacak Rezerv Yapı Alanlarının tespit edilmesi,
 • Alanda potansiyeli bulunan dinamiklere işlev kazandırılmasına yönelik projelerin oluşturulması,
 • Yeni iş imkanlarının oluşturulması,
 • Bir kentin ihtiyaç duyduğu nirengi ve odak noktalarının elde edilmesi,
 • Ulaşım sistemlerinin, alanda yaşayan nüfus ile planlama ve tasarımla oluşturulan kullanım alanlarına göre çözümlenmesi,
 • Tüm bu hedeflerin oluşturulmasının sonrasında oluşabilecek sorunların çözümüne ilişkin sürdürülebilir, yenilenebilir stratejilerin oluşturulması, hedeflenmektedir.